Jazyky: ENESSKRU

Obsah kurzu:

 • Predmet a pôsobnosť zákona č. 428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 • Práva, povinnosti a zodpovednosť za spracovanie osobných údajov

 • Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov

 • Ochrana práv dotknutých osôb

 • Cezhraničný tok osobných údajov

 • Registrácia a evidencia osobných údajov

 • Postavenie, pôsobnosť a činnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 • Ochrana osobných údajov v kontexte ľudských práv a slobôd (implementáciou Smernice 95/46/EC)

Kurz je určený:

 • Manažerom
 • Pracovníkom informatiky
 • Interným auditorom
 • Pracovníkom bezpečnostných útvarov prevádzkovateľov informačných systémov obsahujúcich osobné údaje
 • Oprávnený osobám prevádzkovateľov a ich sprostredkovateľov, ktoré spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb
 • Zodpovedným osobám prevádzkovateľov povereným podľa § 19 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Dĺžka kurzu: 8 hodín

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Klubert
Tel.:"+421 48 4712 624,
marian.klubert@apis.sk


© APIS od roku 1991